دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئيس سازمان امور دینی ترکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان Fotoğraf: Diyanet İşleri Başkanlığı

علی ارباش، رئيس سازمان امور دینی ترکیه با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در آکارا دیدار و گفتگو کرد. ( Diyanet İşleri Başkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها