مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

مراسم استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهور کرواسی 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی مراسم رسمی از کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا استقبال کرد. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رؤسای جمهور ترکیه و کرواسی در آنکارا 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رؤسای جمهور ترکیه و کرواسی در آنکارا 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رؤسای جمهور ترکیه و کرواسی در آنکارا 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رؤسای جمهور ترکیه و کرواسی در آنکارا 
Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و کولیندا گرابار کیتاروویچ، رئیس جمهور کرواسی در کاخ بش‌تپه آنکارا دیدار و گفت‌وگو کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها