دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان در آنکارا Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

دهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک دولت ترکیه و تاجیکستان به ریاست وزیر صنعت و فناوری ترکیه و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در آنکارا برگزار شد. ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها