درگیری مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان

درگیری مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان

ساکنان مناطق مرزی ازبکستان و قرقیزستان دیروز در مورد تقسیم منابع آبی با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری 187 ازبک و 25 قیرقیز زخمی شدند. از سوی دیگر سه خانه کاملا تخریب شده است. کوبتبک باران‌اف٬ نخست‌وزیر موقت قرقیزستان و عبدالله عارف‌اف٬ نخست‌وزیر ازبکستان امروز به محل درگیری سفر کرده با ساکنان مناطق مذکور دیدار کردند. ( Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi - خبرگزاری آناتولی )

 درگیری مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان Fotoğraf: Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi

ساکنان مناطق مرزی ازبکستان و قرقیزستان دیروز در مورد تقسیم منابع آبی با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری 187 ازبک و 25 قیرقیز زخمی شدند. از سوی دیگر سه خانه کاملا تخریب شده است. کوبتبک باران‌اف٬ نخست‌وزیر موقت قرقیزستان و عبدالله عارف‌اف٬ نخست‌وزیر ازبکستان امروز به محل درگیری سفر کرده با ساکنان مناطق مذکور دیدار کردند. ( Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi - خبرگزاری آناتولی )

 درگیری مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان Fotoğraf: Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi

ساکنان مناطق مرزی ازبکستان و قرقیزستان دیروز در مورد تقسیم منابع آبی با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری 187 ازبک و 25 قیرقیز زخمی شدند. از سوی دیگر سه خانه کاملا تخریب شده است. کوبتبک باران‌اف٬ نخست‌وزیر موقت قرقیزستان و عبدالله عارف‌اف٬ نخست‌وزیر ازبکستان امروز به محل درگیری سفر کرده با ساکنان مناطق مذکور دیدار کردند. ( Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi - خبرگزاری آناتولی )

 درگیری مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان Fotoğraf: Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi

ساکنان مناطق مرزی ازبکستان و قرقیزستان دیروز در مورد تقسیم منابع آبی با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری 187 ازبک و 25 قیرقیز زخمی شدند. از سوی دیگر سه خانه کاملا تخریب شده است. کوبتبک باران‌اف٬ نخست‌وزیر موقت قرقیزستان و عبدالله عارف‌اف٬ نخست‌وزیر ازبکستان امروز به محل درگیری سفر کرده با ساکنان مناطق مذکور دیدار کردند. ( Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi - خبرگزاری آناتولی )

 درگیری مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان Fotoğraf: Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi

ساکنان مناطق مرزی ازبکستان و قرقیزستان دیروز در مورد تقسیم منابع آبی با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری 187 ازبک و 25 قیرقیز زخمی شدند. از سوی دیگر سه خانه کاملا تخریب شده است. کوبتبک باران‌اف٬ نخست‌وزیر موقت قرقیزستان و عبدالله عارف‌اف٬ نخست‌وزیر ازبکستان امروز به محل درگیری سفر کرده با ساکنان مناطق مذکور دیدار کردند. ( Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi - خبرگزاری آناتولی )

 درگیری مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان Fotoğraf: Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi

ساکنان مناطق مرزی ازبکستان و قرقیزستان دیروز در مورد تقسیم منابع آبی با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری 187 ازبک و 25 قیرقیز زخمی شدند. از سوی دیگر سه خانه کاملا تخریب شده است. کوبتبک باران‌اف٬ نخست‌وزیر موقت قرقیزستان و عبدالله عارف‌اف٬ نخست‌وزیر ازبکستان امروز به محل درگیری سفر کرده با ساکنان مناطق مذکور دیدار کردند. ( Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi - خبرگزاری آناتولی )

 درگیری مرزی میان ازبکستان و قرقیزستان Fotoğraf: Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi

ساکنان مناطق مرزی ازبکستان و قرقیزستان دیروز در مورد تقسیم منابع آبی با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری 187 ازبک و 25 قیرقیز زخمی شدند. از سوی دیگر سه خانه کاملا تخریب شده است. کوبتبک باران‌اف٬ نخست‌وزیر موقت قرقیزستان و عبدالله عارف‌اف٬ نخست‌وزیر ازبکستان امروز به محل درگیری سفر کرده با ساکنان مناطق مذکور دیدار کردند. ( Özbekistan Başbakanlık Basın Ofisi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها