دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند

دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند

پزشکان در منطقه غوطه شرقی که از پنج سال تاکنون تحت محاصره نیروهای رژیم بشار اسد قرار دارد، از درمان «رحف حوا» دختربچه هشت ساله که وزن او به دلیل نبود غذا و دارو به ده کیلوگرم کاهش یافته قطع امید کردند. مادر حوا از دیدن وضعیت بچه‌اش که در حال مردن در اثر گرسنگی است، زجر می‌کشد. حدود 400 هزار غیرنظامی در غوطه شرقی از پنچ سال پیش تاکنون به دلیل محاصره نیروهای رژیم بشار اسد و حامیان آن تحت شرایط بسیار سخت قرار دادند و به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و می‌میرند. ( Amer Almohibany - خبرگزاری آناتولی )

دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند Fotoğraf: Amer Almohibany

پزشکان در منطقه غوطه شرقی که از پنج سال تاکنون تحت محاصره نیروهای رژیم بشار اسد قرار دارد، از درمان «رحف حوا» دختربچه هشت ساله که وزن او به دلیل نبود غذا و دارو به ده کیلوگرم کاهش یافته قطع امید کردند. مادر حوا از دیدن وضعیت بچه‌اش که در حال مردن در اثر گرسنگی است، زجر می‌کشد. حدود 400 هزار غیرنظامی در غوطه شرقی از پنچ سال پیش تاکنون به دلیل محاصره نیروهای رژیم بشار اسد و حامیان آن تحت شرایط بسیار سخت قرار دادند و به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و می‌میرند. ( Amer Almohibany - خبرگزاری آناتولی )

دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند Fotoğraf: Amer Almohibany

پزشکان در منطقه غوطه شرقی که از پنج سال تاکنون تحت محاصره نیروهای رژیم بشار اسد قرار دارد، از درمان «رحف حوا» دختربچه هشت ساله که وزن او به دلیل نبود غذا و دارو به ده کیلوگرم کاهش یافته قطع امید کردند. مادر حوا از دیدن وضعیت بچه‌اش که در حال مردن در اثر گرسنگی است، زجر می‌کشد. حدود 400 هزار غیرنظامی در غوطه شرقی از پنچ سال پیش تاکنون به دلیل محاصره نیروهای رژیم بشار اسد و حامیان آن تحت شرایط بسیار سخت قرار دادند و به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و می‌میرند. ( Amer Almohibany - خبرگزاری آناتولی )

دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند Fotoğraf: Amer Almohibany

پزشکان در منطقه غوطه شرقی که از پنج سال تاکنون تحت محاصره نیروهای رژیم بشار اسد قرار دارد، از درمان «رحف حوا» دختربچه هشت ساله که وزن او به دلیل نبود غذا و دارو به ده کیلوگرم کاهش یافته قطع امید کردند. مادر حوا از دیدن وضعیت بچه‌اش که در حال مردن در اثر گرسنگی است، زجر می‌کشد. حدود 400 هزار غیرنظامی در غوطه شرقی از پنچ سال پیش تاکنون به دلیل محاصره نیروهای رژیم بشار اسد و حامیان آن تحت شرایط بسیار سخت قرار دادند و به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و می‌میرند. ( Amer Almohibany - خبرگزاری آناتولی )

دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند Fotoğraf: Amer Almohibany

پزشکان در منطقه غوطه شرقی که از پنج سال تاکنون تحت محاصره نیروهای رژیم بشار اسد قرار دارد، از درمان «رحف حوا» دختربچه هشت ساله که وزن او به دلیل نبود غذا و دارو به ده کیلوگرم کاهش یافته قطع امید کردند. مادر حوا از دیدن وضعیت بچه‌اش که در حال مردن در اثر گرسنگی است، زجر می‌کشد. حدود 400 هزار غیرنظامی در غوطه شرقی از پنچ سال پیش تاکنون به دلیل محاصره نیروهای رژیم بشار اسد و حامیان آن تحت شرایط بسیار سخت قرار دادند و به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و می‌میرند. ( Amer Almohibany - خبرگزاری آناتولی )

دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند Fotoğraf: Amer Almohibany

پزشکان در منطقه غوطه شرقی که از پنج سال تاکنون تحت محاصره نیروهای رژیم بشار اسد قرار دارد، از درمان «رحف حوا» دختربچه هشت ساله که وزن او به دلیل نبود غذا و دارو به ده کیلوگرم کاهش یافته قطع امید کردند. مادر حوا از دیدن وضعیت بچه‌اش که در حال مردن در اثر گرسنگی است، زجر می‌کشد. حدود 400 هزار غیرنظامی در غوطه شرقی از پنچ سال پیش تاکنون به دلیل محاصره نیروهای رژیم بشار اسد و حامیان آن تحت شرایط بسیار سخت قرار دادند و به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و می‌میرند. ( Amer Almohibany - خبرگزاری آناتولی )

دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند Fotoğraf: Amer Almohibany

پزشکان در منطقه غوطه شرقی که از پنج سال تاکنون تحت محاصره نیروهای رژیم بشار اسد قرار دارد، از درمان «رحف حوا» دختربچه هشت ساله که وزن او به دلیل نبود غذا و دارو به ده کیلوگرم کاهش یافته قطع امید کردند. مادر حوا از دیدن وضعیت بچه‌اش که در حال مردن در اثر گرسنگی است، زجر می‌کشد. حدود 400 هزار غیرنظامی در غوطه شرقی از پنچ سال پیش تاکنون به دلیل محاصره نیروهای رژیم بشار اسد و حامیان آن تحت شرایط بسیار سخت قرار دادند و به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و می‌میرند. ( Amer Almohibany - خبرگزاری آناتولی )

دختربچه سوری به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند Fotoğraf: Amer Almohibany

پزشکان در منطقه غوطه شرقی که از پنج سال تاکنون تحت محاصره نیروهای رژیم بشار اسد قرار دارد، از درمان «رحف حوا» دختربچه هشت ساله که وزن او به دلیل نبود غذا و دارو به ده کیلوگرم کاهش یافته قطع امید کردند. مادر حوا از دیدن وضعیت بچه‌اش که در حال مردن در اثر گرسنگی است، زجر می‌کشد. حدود 400 هزار غیرنظامی در غوطه شرقی از پنچ سال پیش تاکنون به دلیل محاصره نیروهای رژیم بشار اسد و حامیان آن تحت شرایط بسیار سخت قرار دادند و به دلیل نبود غذا با مرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و می‌میرند. ( Amer Almohibany - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها