دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
25.11.2021

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
Fotoğraf: Ahmet Özler

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
Fotoğraf: Ahmet Özler

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
Fotoğraf: Ahmet Özler

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
Fotoğraf: Ahmet Özler

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
Fotoğraf: Ahmet Özler

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
Fotoğraf: Ahmet Özler

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
Fotoğraf: Ahmet Özler

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

دانشگاه کارابوک ترکیه در کانون توجه دانشجویان خارجی
Fotoğraf: Ahmet Özler

دانشگاه کارابوک در حالی که هنوز 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد با 16 دانشکده، 5 کالج و 2 انستیتو به 55 هزار دانشجو آموزش می‌دهد و توجه دانشجویان خارجی را نیز به خود جلب کرده است. این دانشگاه که دارای 11 هزار و 100 دانشجوی خارجی از 93 کشور، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی است، اغلب توسط دانشجویان جمهوری‌های ترک مانند ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و کشورهای چاد، سومالی، سودان، سنگال، افغانستان و سوریه ترجیح داده می‌شود. هزار و 750 دانشجوی خارجی در دانشگاه کارابوک که دانشجویان خارجی 20 درصد دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند، در مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکی تحصیل می‌کنند. ( Ahmet Özler - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها