حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
13.05.2022

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

حمله نظامیان اسرائیل به مراسم جنازه ابوعاقله

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها