حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

حمایت مردم ادلب از نیروهای مسلح ترکیه Fotoğraf: İzzeddin İdlibi

ده‌ها هزار نفر از شهروندان ادلب سوریه جهت اعلام حمایت خود از حضور نیروهای مسلح ترکیه در این شهر تظاهرات برگزار کردند. ( İzzeddin İdlibi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها