جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای کلیسای جامع سلیمه کاپادوکیا در برف Fotoğraf: Oğuzhan Demiray

کلیسای جامع سلیمه در کاپادوکیای ترکیه که 1700 سال پیش مسیحیان در آن علنا به عبادت پرداختند، این روزها با بارش برف، سفیدپوش شده است. ( Oğuzhan Demiray - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها