جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

جلوه زیبای پاییز در دامنه کوه آغری ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

دامنه کوه آغری با مناظر زیبای خود در فصل پاییز مورد استقبال گسترده دوستداران عکاسی و طبیعت گردی قرار می‌گیرد. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها