جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Hakan Mehmet Şahin - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Hakan Mehmet Şahin - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Hakan Mehmet Şahin - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Cihan Demirci

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Cihan Demirci - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Cihan Demirci

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Cihan Demirci - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Cihan Demirci

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Cihan Demirci - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Cihan Demirci

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Cihan Demirci - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Salih Baran

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Salih Baran

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

جشنواره «روزهای اسطوخودوس» در ادیرنه ترکیه
Fotoğraf: Salih Baran

دومین جشنواره «روزهای اسطوخودوس» با هماهنگی استانداری ادیرنه، موسسه تحقیقات کشاورزی منطقه تراکیه و انجمن گردشگری ادیرنه در کشتزارهای اسطوخودوس این شهر در غرب ترکیه آغاز شد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها