تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

تنگدره کاپلانجیک در استان سامسون؛ تجربه‌ای حیرت انگیز از طبیعت زیبای ترکیه Fotoğraf: İlyas Gün

تنگدره یا کنیون کاپلانجیک در نزدیکی سد آلتینکایا واقع در 23 کیلومتری شهرستان وزیر کوپرو استان سامسون در شمال ترکیه، در انتظار بازدیدکنندگان است. آب فیروزه ای و سبز رودخانه «قزل ارمک» از میان صخره های شیب دار این تنگدره عبور می کند که جاذبه های سحرانگیز و بی نظیرش هر ببیننده ای را به وجد می آورد. تنگدره یا کنیون کاپلانجیک با خلق مناظر چشم نواز و محیطی فرحبخش، مکانی برای تفریح و آرامش گردشگران بشمار می رود. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها