تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان

تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، امسال نیز مانند همه ساله گوشت حیواناتی که ذبح نیابتی کرده را میان مسلمانان نیازمند جهان به ویژه کشورهای منطقه بالکان و مقدونیه شمالی تقسیم کرد. ( Umeys Sulejman - خبرگزاری آناتولی )

تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان Fotoğraf: Umeys Sulejman

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، امسال نیز مانند همه ساله گوشت حیواناتی که ذبح نیابتی کرده را میان مسلمانان نیازمند جهان به ویژه کشورهای منطقه بالکان و مقدونیه شمالی تقسیم کرد. ( Umeys Sulejman - خبرگزاری آناتولی )

تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان Fotoğraf: Umeys Sulejman

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، امسال نیز مانند همه ساله گوشت حیواناتی که ذبح نیابتی کرده را میان مسلمانان نیازمند جهان به ویژه کشورهای منطقه بالکان و مقدونیه شمالی تقسیم کرد. ( Umeys Sulejman - خبرگزاری آناتولی )

تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان Fotoğraf: Umeys Sulejman

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، امسال نیز مانند همه ساله گوشت حیواناتی که ذبح نیابتی کرده را میان مسلمانان نیازمند جهان به ویژه کشورهای منطقه بالکان و مقدونیه شمالی تقسیم کرد. ( Umeys Sulejman - خبرگزاری آناتولی )

تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان Fotoğraf: Umeys Sulejman

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، امسال نیز مانند همه ساله گوشت حیواناتی که ذبح نیابتی کرده را میان مسلمانان نیازمند جهان به ویژه کشورهای منطقه بالکان و مقدونیه شمالی تقسیم کرد. ( Umeys Sulejman - خبرگزاری آناتولی )

تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان Fotoğraf: Umeys Sulejman

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، امسال نیز مانند همه ساله گوشت حیواناتی که ذبح نیابتی کرده را میان مسلمانان نیازمند جهان به ویژه کشورهای منطقه بالکان و مقدونیه شمالی تقسیم کرد. ( Umeys Sulejman - خبرگزاری آناتولی )

تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان Fotoğraf: Umeys Sulejman

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، امسال نیز مانند همه ساله گوشت حیواناتی که ذبح نیابتی کرده را میان مسلمانان نیازمند جهان به ویژه کشورهای منطقه بالکان و مقدونیه شمالی تقسیم کرد. ( Umeys Sulejman - خبرگزاری آناتولی )

تقسیم قربانی توسط بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه در حوزه بالکان Fotoğraf: Umeys Sulejman

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه (İHH) به عنوان یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادها و نهادهای بشردوستانه ترکیه، امسال نیز مانند همه ساله گوشت حیواناتی که ذبح نیابتی کرده را میان مسلمانان نیازمند جهان به ویژه کشورهای منطقه بالکان و مقدونیه شمالی تقسیم کرد. ( Umeys Sulejman - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها