تفریح کودکان در روزهای برفی

تفریح کودکان در روزهای برفی

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

تفریح کودکان در روزهای برفی Fotoğraf: Özkan Bilgin

کودکان در شهر باغچه‌سارای استان وان ترکیه در خیابان‌های برفی شهر به تفریح و شادی پرداختند. ( Özkan Bilgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها