تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات پناهجویان علیه شرایط بد زندگی در یونان Fotoğraf: Ayhan Mehmet

شماری از پناهجویان که در یونان به سر می‌برند، با تجمع در مقابل پارلمان این کشور در آتن، علیه شرایط بد زندگی خود تظاهرات کردند. ( Ayhan Mehmet - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها