تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی Fotoğraf: Dursun Aydemir

صدها نفر از ساکنان بروکسل در واکنش به مرگ یک جوان بازداشتی با نام «ابراهیما باری» در این شهر تظاهرات برپا کردند. این معترضان در نزدیکی مرکز فرماندهی پلس که باری در آنجا جان باخته، تجمع کرده و شعارهایی مانند «زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد» و «پلیس قاتل» سر دادند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها