تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در خارطوم علیه عادی‌سازی روابط سودان با اسرائیل Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

مردم سودان با تجمع در مقابل ساختمان نخست وزیری در خارطوم در اعترض به توافق‌نامه عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل تظاهرات کردند. ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها