تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

تظاهرات در برلین علیه حملات ارمنستان به غیرنظامیان در آذربایجان
Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

هزاران نفر در برلین در اعتراض به حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان در آذربایجان تظاهرات کردند. معترضان در میدان الکساندر تجمع و از خیابان «اونتر دن لیندن» تا دروازه براندنبورگ در مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. ( Abdulhamid Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها