تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

تصاویر هوایی بی نظیر از استانبول Fotoğraf: Selena Sametli

تصاویر هوایی بی نظیر از تنگه استانبول و پل شهدای 15 جولای و شهر استانبول. ( Selena Sametli - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها