ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه میان نیازمند در ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Mehmet Kaman

بنیاد امور دینی ترکیه در ایام عید سعید قربان میان هزاران نیازمند در مناطق مختلف ساحل عاج گوشت قربانی توزیع کرد. ( Mehmet Kaman - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها