ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه در فاریاب افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «İHH» با همکاری بنیاد عرفان افغانستان در ولایت فاریاب بین 500 خانوار نیازمند افغان گوشت قربانی توزیع کرد. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها