ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد

بنیاد دیانت ترکیه میان بیش از چهل هزار نیازمند در نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

بنیاد دیانت ترکیه میان بیش از چهل هزار نیازمند در نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

بنیاد دیانت ترکیه میان بیش از چهل هزار نیازمند در نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد.

ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

بنیاد دیانت ترکیه میان بیش از چهل هزار نیازمند در نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

بنیاد دیانت ترکیه میان بیش از چهل هزار نیازمند در نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

بنیاد دیانت ترکیه میان بیش از چهل هزار نیازمند در نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

بنیاد دیانت ترکیه میان بیش از چهل هزار نیازمند در نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین نیازمند نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

بنیاد دیانت ترکیه میان بیش از چهل هزار نیازمند در نیجریه و اتیوپی گوشت قربانی توزیع کرد. ( Minasse Wondimu Hailu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها