ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

ترکیه بین خانواده‌های نیازمند آذربایجان گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Süleyman Elçin

بنیاد دیانت ترکیه عید قربان امسال با شعار "قربانی خود را تقسیم کن و به برادرت نزدیکتر شو" 1260 سهم گوشت قربانی در آذربایجان توزیع کرد. ( Süleyman Elçin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها