تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از تاریخ 25 مه و پس از احراز صلاحیت 7 نامزد مورد نظر شورای نگهبان در سراسر این کشور آغاز شده است. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن برگزار خواهد شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها