مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

مراسم معرفی وزرای پیشنهادی دولت افغانستان به مجلس این کشور Fotoğraf: Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان امروز طی مراسمی اعضای جدید کابینه دولت این کشور را برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس نمایند‌گان معرفی کرد. ( Afganistan Cumhurbaşkanlığı/Handout - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها