بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

بزرگترین مرکز خرید تهران به مرکز درمان بیماران کرونایی تبدیل شد Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) در تهران پایتخت این کشور به بیمارستانی جهت درمان مبتلایان به ویروس کرونا (کووید-19) تبدیل شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها