برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
12.10.2021

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

برگزاری نشست هیئت رئیسه مجمع آسیایی در ترکیه
Fotoğraf: Behçet Alkan

دومین نشست هیئت رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو در مرکز استان نوشهیر ترکیه آغاز به کار کرد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها