بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

بررسی تنوع زیستی پرندگان دلتای رود «قزل ارماق» برای یونسکو Fotoğraf: İlyas Gün

گروهی از پرنده شناسان وابسته به وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه، تنوع زیستی پرندگان موجود در دلتای «قزل‌ارماق»، طولانی ترین رود کشور را برای قرار گرفتن این منطقه در فهرست نهایی میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» بررسی می کنند. ( İlyas Gün - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها