بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ استانبول

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ استانبول

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ استانبول Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ استانبول Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ استانبول Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ استانبول Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

بازگشایی مجدد مساجد در سراسر ترکیه/ ارزروم Fotoğraf: Selami Küçükoğlu

درهای مساجد در سراسر ترکیه از امروز (29 مه 2020) به روی نمازگزاران باز شد. نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد اقامه شد. پیش از این عبادتگاه ها از جمله مساجد به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موقتا تعطیل شده بودند. ( Selami Küçükoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها