بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین
Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

بازدید اردوغان از مزار شهدا در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Samir Yordamoviç

رئیس جمهور ترکیه در بازدید از مزار شهدا در سارایوو بر سر مزار شهدای گمنام و علی عزت بگوویچ تاج گل نهاده و برای آنان دعا کرد. ( Samir Yordamoviç - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها