بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

بازار کوزاحان بورسا؛ آخرین ایستگاه جاده ابریشیم Fotoğraf: Ali Atmaca

بازار و کاروانسرای تاریخی کوزاحان در استان بورسای ترکیه به عنوان یکی مراکز مهم نساجی کشور، به «آخرین ایستگاه جاده ابریشم» مشهور است. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها