بارش برف در استان قارص ترکیه

بارش برف در استان قارص ترکیه

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف در استان قارص ترکیه Fotoğraf: Hüseyin Demirci

بارش برف در شهرستان ساری‌کامیش استان قارص ترکیه مناظر زیبایی خلق کرد. در پی بارش برف در استان قارص، کوه‌های آغبابا و پیست اسکی جبل‌تپه که در ارتفاع 2604 متری و فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان ساری‌کامیش واقع شده است، به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری زمستانی کشور، سفیدپوش شد. ( Hüseyin Demirci - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها