بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: İsmail Uslu

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( İsmail Uslu - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: İsmail Uslu

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( İsmail Uslu - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: İsmail Uslu

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( İsmail Uslu - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: İsmail Uslu

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( İsmail Uslu - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: İsmail Uslu

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( İsmail Uslu - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: İsmail Uslu

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( İsmail Uslu - خبرگزاری آناتولی )

بارش برف استانبول را سفیدپوش کرد Fotoğraf: İsmail Uslu

بارش برف در استانبول چهره این شهر را سفیدپوش کرد. ( İsmail Uslu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها