اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

اهتزاز پرچم ارتش ملی سوریه در تل‌ابیض
Fotoğraf: Emin Sansar

به دنبال پاکسازی کامل شهرستان تل‌ابیض از تروریست‌ها نیروهای ارتش ملی سوریه در گذرگاه مرزی این شهرستان پرچم خود را به اهتزاز در آوردند. ( Emin Sansar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها