انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
26.08.2021

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
Fotoğraf: Haroon Sabawoon

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
Fotoğraf: Haroon Sabawoon

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
Fotoğraf: Haroon Sabawoon

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
Fotoğraf: Haroon Sabawoon

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
Fotoğraf: Haroon Sabawoon

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
Fotoğraf: Haroon Sabawoon

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
Fotoğraf: Haroon Sabawoon

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

انتظار افغان‌ها در فرودگاه کابل برای فرار از کشورشان ادامه دارد
Fotoğraf: Haroon Sabawoon

شماری از شهروندان افغانستان که کشورشان تحت سلطه گروه طالبان درآمده، در اطراف فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار همچنان در انتظار هستند. ( Haroon Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها