اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در سودان Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

صدها نفر از شهروندان خارطوم پایتخت سودان در اعتراض به ادامه تشدید بحران اقتصادی در این کشور تظاهرات برپا کردند ( Mahmoud Hjaj - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها