استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

استقبال گسترده گردشگران از پیست اسکی اولوداغ ترکیه Fotoğraf: Sergen Sezgin

کوه اولوداغ در استان بورسای ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش برف چهره دیگری گرفته و گردشگران را مسحور خود می کند. ( Sergen Sezgin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها