استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

استقبال روزافزون از مرکز اسکی «آغ‌بولاق» در نخجوان Fotoğraf: Bülent Mavzer

پیست اسکی «آغ‌بولاق» که به منظور توسعه گردشگری و با برنامه دولتی در منطقه آغ‌بولاق در شهر شاهبوز در جمهوری خودمختار نخجوان آذربایجان ساخته شده، به مرکزی برای ورزش‌های زمستانی مردم این منطقه تبدیل شده است. ( Bülent Mavzer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها