استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

استقبال رسمی از رئیس‌جمهور ترکیه در مجارستان
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı

رئیس‌جمهور ترکیه از سوی نخست وزیر مجارستان در بوداپست مورد استقبال رسمی قرار گرفت. ( Murat Çetinmühürdar/Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها