اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان با کارگران در استانبول افطار کرد
Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر در ضیافت افطاری گروهی از کارگران در استانبول حضور یافت. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها