ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

ادامه کمک‌های ترکیه به مردم سودان Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

هلال احمر و مرکز حوادث اضطراری ترکیه (AFAD) و دیگر سازمان های غیر دولتی کشور برای آوارگان و سیل‌زدگان در سودان کمک های انسانی از جمله چادر٬ پتو٬ لوازم بهداشتی٬ غذا و دارو ارسال کردند. ( Muhammed Selim Korkutata - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها