ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند بازگرداندن شهروندان ترکیه از سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا Fotoğraf: Emre Ayvaz

شهروندان ترکیه مقیم کشورهایی خارجی که امروز طی پروازی به کشور بازگشته اند٬ در چارچوب تدابیر اتخاذ شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا (کووید-19)٬ در یک خوابگاه دانشجویی در استان ساکاریا برای 14 روز قرنطینه شدند. ( Emre Ayvaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها