ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Muhammed Enes Yıldırım - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

ادامه روند انتقال تجهیزات ترکیش ایرلاینز به فرودگاه استانبول Fotoğraf: Onur Çoban

در روند انتقال کامل فرودگاه «آتاترک» به فرودگاه «استانبول» که از دیروز آغاز شده است، تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز (THY) با اتخاذ تمامی تدابیر امنیتی منتقل می‌شود. کانتینرهای حامل این تجهیزات از بزرگراه کوزی مرمره عبور می کنند. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها