ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

ادامه حفاری‌ها در اطراف تابوت‌های 2400 ساله کشف شده در موغله ترکیه Fotoğraf: Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi

فعالیت‌های حفاری و کاوش موزه باستان شناسی سوآلتی شهر بدروم از توابع استان موغله ترکیه در مناطق اطراف سارکوفاژ و تابوت‌های باستانی 2400 ساله که هنگام ساخت و سازهای ساختمانی کشف شده بود، همچنان ادامه دارد. ( Bodrum Kalesi Arkeoloji Müzesi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها