ادامه اعتراضات در کلمبیا

ادامه اعتراضات در کلمبیا

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

ادامه اعتراضات در کلمبیا
Fotoğraf: Juancho Torres

اعتراضات ضد دولتی در کلمبیا که در تاریخ 28 آوریل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و مردم در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند. تاکنون ده‌ها معترض در جریان تظاهرات‌ها کشته و صدها تن از آنها نیز مجروح شده‌اند. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها