احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

احداث یک مدرسه توسط ترکیه در مانسهره پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان امور دینی ترکیه یک باب مدرسه با ظرفیت 73 دانش‌آموز را در استان مانسهره پاکستان احداث و وطی مراسمی آن را افتتاح کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها