آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گندم در شانلی‌اورفای ترکیه
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

برداشت گندم از گندمزارهای استان شانلی‌اورفای ترکیه از امروز آغاز شد. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها