آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

آغاز برداشت گل رز در اسپارتای ترکیه Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal

فصل برداشت گل رز در شهر اسپارتای ترکیه که به شهر گلها نیز معروف است آغاز شد. گل رز که گفته می شود در سال 1888 توسط «مفتی زاده گولجو اسماعیل افندی» از شهر کازانلاک بلغارستان به اسپارتای ترکیه آورده و گسترش داده شده است امروزه در هزاران هزار هکتار زمین کشت می شود و منبع درآمد صدها خانواده در این منطقه است. ( Mustafa Ünal Uysal - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها