چهارمین کشتی حفاری ترکیه؛ عبدالحمید خان

چهارمین کشتی حفاری ترکیه با تجهیزات فنی و مشخصات فیزیکی خاص خود به عنوان "قوی‌ترین" عنصر ناوگان، فعالیتش را آغاز کرد.

15.06.2022