دوستی ترکیه-آفریقا با همکاری‌های آموزشی و فرهنگی تقویت می‌شود

در دوره اخیر که روابط ترکیه و آفریقا رو به گسترش است، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی ترکیه با فعالیت‌های خود در راستای ارتقای آموزش و توسعه این قاره، مورد توجه قرار می‌گیرند

19.10.2021